Algemene huurvoorwaarden Momice Check-in

Laatste aanpassing: januari 2022

Artikel 1. Algemene bepalingen

Definities: in deze Algemene verhuurvoorwaarden badge printing van Momice Check-in worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschrevenen en hebben de volgende betekenis:

1.1 Apparatuur: apparatuur voor de on-site registratie bestaande uit een koffer met daarin een printer, smartphone en bijbehorende accessoires, zie BIJLAGE 1 van de Huurvoorwaarden;
1.2 Evenement: het evenement van en/of georganiseerd door Huurder waarbij gebruik wordt gemaakt van de Apparatuur;
1.3 Huurder: de (rechts)persoon die de Overeenkomst met Momice sluit;
1.4 Huurprijs: de prijs die is overeengekomen tussen Momice en Huurder voor de huur van de Apparatuur;
1.5 Huurtermijn: de in de Offerte vermelde periode(n) waarin de Apparatuur ter beschikking staat van Huurder;
1.6 Huurvoorwaarden: de onderhavige Algemene huurvoorwaarden
badge printing.
1.7 Momice: Momice B.V., Hoogoorddreef 73-B, 1101 BB, Amsterdam, kvk nummer 83930175;
1.8 Offerte: vrijblijvende, op schrift gesteld aanbod van Momice aan Huurder voor het huren van de Apparatuur voor online registratie van een Evenement;
1.9 Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van de Offerte door Huurder aan Momice;
1.10 Overeenkomst(en): de tussen Momice en Huurder aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Huurvoorwaarden, de General Terms & Conditions Momice alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn;
1.11 Partijen: Momice en Huurder.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Momice gedane Offertes, met Huurder gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
2.2 Algemene (huur)voorwaarden van Huurder zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Momice daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 
2.3 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze Huurvoorwaarden kunnen Momice uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Momice zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Momice, zowel schriftelijk, per e-mail als mondeling, zijn vrijblijvend.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien Momice een Offerte aanbiedt en een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Huurder hierop schriftelijk akkoord geeft ( de Orderbevestiging).  
3.3 De Offerte vervalt twee weken na de offertedatum.

Artikel 4. Levering en Huurtermijn

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de in de Offerte aangegeven datum als de datum van levering. 
4.2 De Huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen in de Overeenkomst en, meer specifiek:

  1. indien Huurder de Apparatuur op locatie Momice komt ophalen, op het tijdstip waarop de Apparatuur door Momice aan Huurder wordt overhandigd;
  2. indien de Apparatuur per koerier bij Huurder wordt afgeleverd, op het tijdstip waarop de Apparatuur door de koerier aan Huurder wordt overhandigd.  

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, eindigt de Huurtermijn op de datum zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De Huurtermijn eindigt feitelijk:

  1. indien is overeengekomen dat Huurder de Apparatuur op locatie Momice retourneert: op het tijdstip waarop de Apparatuur door Huurder aan Momice is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
  2. indien is overeengekomen dat Huurder de Apparatuur aan een koerier overhandigd: op het tijdstip waarop de Apparatuur door Huurder aan de koerier is overhandigd, tegen afgifte van een verzendbewijs.

Artikel 5. Verplichtingen van de Huurder 

5.1 De Huurder/zijn personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder de Apparatuur bedienen, dienen bekend te zijn met de bij de Apparatuur aanwezige handleiding en volgens deze te handelen. 
5.2 Huurder is verplicht de Apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken.
5.3 Huurder dient de Apparatuur op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip op locatie Momice, dan wel aan de koerier te retourneren, in dezelfde staat als waarin hij de Apparatuur heeft ontvangen bij aanvang van de Huurtermijn.
5.4 Indien bij retournering van de Apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen tegen nieuwprijs in rekening worden gebracht bij Huurder.

Artikel 6: Legitimatieplicht bij afhalen Apparatuur

6.1 Bij het afhalen van de Apparatuur op locatie Momice dan wel bij het in ontvangst nemen bij overhandiging door de koerier is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs door Huurder (paspoort of rijbewijs) verplicht.

Artikel 7. Eigendom en onderhuur

7.1 De Apparatuur blijft eigendom van Momice, de Huurder zal geen enkele verandering aanbrengen op welke manier dan ook. Huurder gebruikt de Apparatuur uitsluitend voor on-site registratie tijdens het Evenement. 
7.2 Het verpakkingsmateriaal waar de Apparatuur in verpakt is, blijft eigendom van Momice. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal Momice de kosten voor vervanging in rekening brengen bij Huurder. 
7.3 Huurder mag onder geen beding de Apparatuur doorverhuren aan derden.

Artikel 8. Huurprijzen

8.1 De Huurprijs is bindend en alleen geldig op de verstrekte Offerte.
8.2 De Huurprijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, en retourkosten van de Apparatuur en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
8.3 Momice heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, van heffingen en/of belastingen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Terstond na de totstandkoming van de Overeenkomst wordt door Momice de factuur aan Huurder verzonden. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
9.2 In het geval het Evenement binnen de betalingstermijn van 30 dagen valt, dient de betaling per ommegaande door Huurder te worden voldaan.
9.3 ​​Huurder gaat akkoord met elektronische facturering door Momice.
9.4 Indien Huurder de betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum uitvoert, heeft Momice het recht om de Overeenkomst op te schorten of, indien Huurder een licentieovereenkomst met Momice heeft, het account van Huurder te blokkeren. Het voorgaande laat de betalingsverplichting van Huurder onverlet.
9.5 Indien Huurder niet tijdig betaalt, is hij gehouden naast het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente de volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, waaronder begrepen kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.6 De betalingsaanvraag is onmiddellijk opeisbaar in het geval dat Huurder failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of beslag wordt gelegd op het vermogen van Huurder, als Huurder overlijdt en in het geval Huurder wordt geliquideerd of ontbonden.
9.7 In de bovengenoemde gevallen heeft Momice ook het recht om de Overeenkomst of een deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd te beëindigen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat Huurder recht heeft op vergoeding van de schade die Huurder hierdoor zou kunnen lijden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid Momice

10.1 De aansprakelijkheid van Momice voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel onrechtmatige daad beperkt zich te allen tijde tot het bedrag dat Huurder verschuldigd was op grond van de Overeenkomst of tot het bedrag van de onder de verzekering van Momice gedane uitkering.
10.2 Momice is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving en vertragingsschade.
10.3 De rechtsvordering tot schadevergoeding van Huurder jegens Momice verjaart door verloop van één jaar nadat Huurder zijn schade heeft vastgesteld of, indien eerder, Huurder zijn schade redelijkerwijs had kunnen vaststellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Huurder

11.1 De Apparatuur komt vanaf het moment van aflevering tot het moment dat deze door Huurder op locatie Momice dan wel aan de koerier wordt overhandigd, voor rekening en risico van Huurder.
11.2 Schade aan de Apparatuur wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal Huurder onverwijld, doch in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk melden bij Momice. Bij diefstal of vermissing van de Apparatuur dient Huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Huurder is gehouden de schade te vergoeden tegen de nieuwwaarde van de Apparatuur. Huurder dient dit risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren.
11.3 Huurder vrijwaart Momice voor alle aanspraken van derden op grond van schade met, door of in verband met de Overeenkomst dan wel de Apparatuur.

Artikel 12. Storingen en reparatie

12.1 Momice test voor overdracht van de Apparatuur aan Huurder of de Apparatuur goed functioneert. 
12.2 Huurder dient de Apparatuur zelf nogmaals te controleren op functioneren, juiste werking en/of gebreken direct bij ontvangst.
12.3 In geval van storing van de Apparatuur biedt Momice op werkdagen telefonisch support van 9.00 tot 17.30 uur. Op Momice berust een inspanningsverplichting. Het verhelpen van de storing wordt niet gegarandeerd.  
12.4 Indien mogelijk wordt de Apparatuur door Momice vervangen. Op Momice berust een inspanningsverplichting. Vervanging wordt niet gegarandeerd. 
12.5 Voor het verhelpen van storingen aan de Apparatuur gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. De storing dient binnen twee uur aan Momice te worden gemeld; 
  2. Huurder heeft de Apparatuur niet zelf gerepareerd of bewerkt;
  3. Huurder heeft de Apparatuur niet blootgesteld aan abnormale omstandigheden of gebruikt in strijd met de aanwijzingen van Momice of de handleiding;
  4. Huurder heeft de storing niet op een andere manier zelf veroorzaakt.

Huurder dient in redelijkheid mee te werken aan de oplossing en indien nodig inspanning te verrichten om de oplossing mogelijk te maken.

Artikel 13. Annulering

In het geval van een (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst door Huurder geldt het volgende:

13.1 Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk ter kennis van Momice te worden gebracht;
13.2 Huurder kan de Overeenkomst kosteloos geheel of gedeeltelijk annuleren tot de 21e werkdag voorafgaand aan het Evenement;
13.3 indien Huurder de Overeenkomst annuleert op of na de 21e maar voor de 7e werkdag voorafgaand aan het Evenement,  is Huurder een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van de Huurprijs;
13.4 bij Annulering van een Overeenkomst vanaf de 7e werkdag voorafgaand aan de dag van het Evenement, is Huurder 100% van de Huurprijs verschuldigd.
13.5 Huurder kan het Evenement eenmalig kosteloos geheel of gedeeltelijk naar een latere datum verplaatsen tot de 7e werkdag voorafgaand aan het Evenement, mits de nieuwe datum van het Evenement binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum van het Evenement ligt.
13.6 bij Verplaatsing van het Evenement naar een nieuwe datum binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum van het Evenement is het voor Huurder niet meer mogelijk om de Overeenkomst te annuleren.

Artikel 14. Tussentijdse beëindiging

14.1 Indien Huurder niet (tijdig) voldoet aan enige verplichting, alsmede bij faillissement en (voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op Huurder, is Momice bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, die het gevolg is van de niet nakoming, terwijl tevens elke vordering, die Momice ten laste van Huurder heeft, dadelijk opeisbaar is.
14.2 In geval van ontbinding is Momice gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de Apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde aan een door Momice aangewezen persoon toegang tot het perceel waarin de Apparatuur zich bevindt.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Momice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder, indien zich omstandigheden buiten de macht van Momice voordoen ​​die nakoming verhinderen.
15.2 In geval van overmacht - waaronder in ieder geval storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onrust, strenge overheidsmaatregelen zoals een lock down, epidemieën en/of pandemieën, militaire mobilisatie, oorlog, transportblokkade, stakingsacties, (technische) lock-outs, in- en uitvoerbeperkingen, operationele storingen, leveringsblokkades, brand, overstroming en contractbreuk door leveranciers van wie Momice afhankelijk is voor het naleven van de Overeenkomst - kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat Momice aansprakelijk is voor enige daaruit voortvloeiende schade. Indien de overmachtsituatie de nakoming langer dan twee maanden verhindert, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 16. Software

Op de  geïnstalleerde software op de Apparatuur zijn de General Terms & Conditions van Momice van toepassing.

Artikel 17. Overige bepalingen

17.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Huurvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Huurvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Momice zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
17.2 Momice heeft het recht de Huurvoorwaarden te wijzigen. 
17.3 Op deze Huurvoorwaarden en alle met Momice gesloten Overeenkomsten en verdere rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
17.4 De bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland is bij uitsluiting bevoegd geschillen die verband houden met deze Huurvoorwaarden of alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Bijlage 1. Apparatuur

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 2 Printer sets:

- Zebra ZD420D of ZD421D thermische printer; 2x
- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 2x
- Stroomkabel Zebra printer (2-delig); 2x
- Adapter Apple iPad tablet; 2x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 2x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 2x
- Rol met labels; 2x
- Hangslot koffer; 2x

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 3 Printer sets:

- Zebra ZD420D of ZD421D thermische printer; 3x
- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 3x
- Stroomkabel Zebra printer (2-delig); 3x
- Adapter Apple iPad tablet; 3x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 3x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 3x
- Rol met labels; 3x
- Hangslot koffer; 2x

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 4 Printer sets:

- Zebra ZD420D of ZD421D thermische printer; 4x
- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 4x
- Stroomkabel Zebra printer (2-delig); 4x
- Adapter Apple iPad tablet; 4x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 4x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 4x
- Rol met labels; 4x
- Hangslot koffer; 2x

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 2 Tablets sets:

- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 2x
- Adapter Apple iPad tablet; 2x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 2x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 2x
- Hangslot koffer; 2x

Aantal | Small tablet set (2) Aantal | Medium tablet set 4) Aantal | Large tablet set (6) Aantal | XL tablet set (8) Aantal | XXL tablet set (10)

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 4 Tablets sets:

- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 4x
- Adapter Apple iPad tablet; 4x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 4x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 4x
- Hangslot koffer; 2x

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 6 Tablets sets:

- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 6x
- Adapter Apple iPad tablet; 6x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 4x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 4x
- Hangslot koffer; 2x

Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 8 Tablets sets:

- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 8x
- Adapter Apple iPad tablet; 8x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 4x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 4x
- Hangslot koffer; 2x


Overzicht van de Apparatuur bij de verhuur van 10 Tablets sets:

- Apple iPad tablet (2019 of 2020); 10x
- Adapter Apple iPad tablet; 10x
- Compulocks Hovertab tablethouder; 4x
- Compulocks Hovertab kabelslot; 4x
- Hangslot koffer; 2x